Lorenzo Vivian Pancotto

DATA DE NASCIMENTO 09/09/2019
ALTURA 49 cm
PESO 3,65 Kg
NOME DO PAI Rafael Pancotto
NOME DA MAE Elizandra Vivian
AVÔ MATERNO Eloi Alcides Vivian
AVÓ MATERNA Zenaide Maria Fedatto Vivian
AVÔ PATERNO Renato Pancotto
AVÓ PATERNA Maria Rita Pancotto
HOSPITAL ONDE NASCEU Tacchini